1. Pielgrzymka to rekolekcje odbywające się w drodze, które są widocznym znakiem wspólnoty Kościoła Katolickiego. Jest aktywnością o charakterze wyłącznie religijnym, modlitewno – pokutnym. Pielgrzymi swoją postawą i zachowaniami dają świadectwo przynależności do wspólnoty Kościoła.
 2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia z pielgrzymki – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być każda osoba, która:
  – we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu
  – akceptuje niniejszy regulamin
  – stosuje się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce:
  do ukończenia 15 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, będąc jednocześnie w trakcie pielgrzymki pod opieką osoby dorosłej, która:
  – została wskazana w oświadczeniu
  – pielgrzymuje w tej samej grupie, co osoba niepełnoletnia
 5. od 15 lat do ukończenia 18 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 6. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują: legitymację, znaczek pielgrzyma i kartę bagażu (z wypisanym nr PESEL i nr grupy). Legitymację należy nosić zawsze przy sobie, a znaczek w widocznym miejscu. W razie utraty legitymacji należy bezzwłocznie zgłosić się do Kierownika Pielgrzymki lub punktu Informacji pielgrzymkowej.
 7. Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki pielgrzymów obowiązuje:
 8. odpowiedni skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana)
 9. zakaz palenia tytoniu
 10. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków.
 11. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
 12. przepisów ruchu drogowego
 13. zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk i inne)
 14. wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
 15. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o dobrą atmosferę wokół siebie poprzez: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.
 16. Pielgrzymi zobowiązani są wędrować w grupach, do których się zapisali. Zabronione jest pielgrzymowanie poza grupami. Przebywanie w czasie marszu poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 17. W czasie marszu zabronione jest:
  – używanie przez osoby pełnosprawne akcesoriów wspomagających marsz (kije, laski, rowery itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla innych pielgrzymów i/lub powodują hałas
  – korzystanie z toreb i plecaków ciągniętych za sobą
  – wędrowanie ze zwierzętami, z wyłączeniem zwierząt – przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym. 
  1. noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie.
 18. Noclegi są integralną częścią pielgrzymki, podczas których obowiązują zasady przedstawione w niniejszym regulaminie. Na noclegu Pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Szczególnie dotyczy to kultury osobistej, kultury języka, zakazu palenia, papierosów, używania narkotyków i innych zachowań niegodnych chrześcijanina. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W miejscu postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają do przygotowanych pojemników. 
  1. działaniach o charakterze informacyjnym i promocyjnym oraz o zbieraniu ofiar pielgrzymi informowani są każdorazowo podczas Mszy Św. i/lub w czasie marszu przez kierowników grupZabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań o ww. charakterze bez zgody Kierownika Pielgrzymki. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, emblematów i zbierania ofiar.
   .
 19. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
  – braterskie upomnienie
  – natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pielgrzymów oraz księdza proboszcza w parafii, z której pochodzi dany pielgrzym.